06-21 964 733 info@krang.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRANG STRATEGIE & CONCEPT

gevestigd en kantoorhoudende te Ambt Delden aan de Rijksweg nr. 17

Artikel 1  –  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst van Krang Strategie en Concept, verder te noemen “Opdrachtnemer”, ter zake het leveren producten en diensten, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt met “Opdrachtgever” bedoeld: iedere (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten en/of diensten, hoe ook genaamd.
 3. Door het accepteren van een aanbieding, offerte of door het sluiten van een overeenkomst van opdracht met Opdrachtnemer, doet Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, en aanvaardt zij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een ) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 – Aanbiedingen, offertes en opgave van prijzen en levertijden

 1. Alle aanbiedingen, offertes, opgave van prijzen en levertijden van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, zijn geldig gedurende 30 dagen en bevatten prijzen (€) exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Aanbiedingen, offertes, opgave van prijzen en levertijden kunnen wijzigingen ondergaan vanwege voor Opdrachtnemer onvoorziene omstandigheden.

Artikel 3 – Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Opdrachtnemer slechts worden vertegenwoordigd door haar eigenaar mevrouw J. Ros.
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid voor rekening en risico van Opdrachtgever kan laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Opdrachtnemer worden verstrekt, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, daardoor direct of indirect ontstaan. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 – Meerdere opdrachtnemers

Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Opdrachtnemer heeft verstrekt en/of wenst te verstrekken, dient hij Opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 5 – Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht , het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van Opdrachtnemer het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en/of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op en/of bij het werk te (laten) vermelden (ook voor eigen promotie) of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illlustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen en/of (elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Zodoende is het Opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan om veranderingen daarin aan te (laten) brengen.

Artikel 6 – Betaling en incasso

 1. Enkel een betaling aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever door overmaking op één van de ten name van Opdrachtnemer gestelde bank- en/of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van Opdrachtgever.
 2. Volledige betaling door de Opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze fatale termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een formele ingebrekestelling noodzakelijk is en is alsdan een contractuele vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke ( handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt, anderszins in gebreke is en/of de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken.
 4. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen, hoe ook genaamd, treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen alle kosten, van welke aard dan ook, ten laste van de Opdrachtgever met een minimum van 15% van de openstaande facturen. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en garantie

 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, steeds beperkt tot het bedrag van de desbetreffende factuur dan wel tot het maximale bedrag der uitkering van haar verzekeraar, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 2. Bij het inschakelen van derden door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 4. De garantie op geleverde producten of verrichte werkzaamheden is sterk afhankelijk van de desbetreffende producten en/of opgedragen werkzaamheden. De aanbieding, offertes en opgave van prijzen en levertijden dan wel de tussen partijen gesloten overeenkomst bepaalt de omvang van de garantie en de voorwaarden dienaangaande.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. De Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen ontstaan of voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen partijen kennis te nemen en te beslechten, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan.
 4. Partijen zullen zich, alvorens partijen een beroep op de rechter doen, tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.